Campus Kristiania

Bättre elever genom smartare utbildning

Høyskolen Kristiania – Nettstudier

Høyskolen Kristiania (HK) är en utbildningsstiftelse i Norge med 8000 studenter fördelade på campus i Oslo, Bergen, Trondheim samt distansstudier via nätet. Med mottot: ”För att ge så många som möjligt en chans till utbildning och personlig utveckling” erbjuder de studier i marknadsföring, management, kommunikation, kreativitet och hälsa. Det är möjligt att studera yrkesstudier, kandidatexamen, magisterexamen, nätstudier och fortbildning.

 

Uppdraget

Med sitt motto i fokus och ett ökat intresse för nätstudier bland studenterna fanns det ett behov att utveckla och förbättra sin digitala tjänst för distansutbildning.

Vårt arbete:

Undersökning
Koncept & design
kontakt-rikard

Vill du veta mer?

Rikard Petersson
+46 70 798 89 35
rikard@define.se

I samarbete med

Grade

Vad skulle vi uppnå?

Uppdraget inleddes med möten och workshops i syfte att arbeta fram en strategi för uppdraget.

Integrera tjänsten med studenternas vardag

Tillgodose att lärandeprocessen skiljer sig från individ till individ

Förbättra samspelet mellan studenter

Förbättra samspelet mellan student och lärare

Hur ser den befintliga tjänsten ut?

När strategiplanen var satt tillsammans med kund inleddes resten av arbetet. Först och främst behövde vi studera den befintliga tjänsten. Vi genomförde en utvärdering vilket syftade till att hitta problem som stör studentens utbildning.

Utvärderingens resultat blev ett beslutsunderlag för målgruppsstudien och designen. På så sätt minskar vi tröskeln och förbättrar studentens möjlighet att utbilda sig via tjänsten. När utvärderingen var genomförd påbörjade vi nästa viktiga del av arbetet, nämligen att lära känna användarna; studenterna.

Vilka är användarna och vad har de för behov?

För att kunna nå upp till de mål som vi identifierat behövde vi lära känna studenterna bättre. Vi behövde sätta oss in i deras vardag, deras samspel emellan, hur utbildningen påverkas av jobb och andra kringliggande faktorer. Dessa insikter i användarnas behov och beteenden är avgörande för att leda oss till rätt idéer, koncept och lösningar.

Med utvärderingen som stöd genomfördes denna målgruppsstudie i form av djupintervjuer med studenter som studerade i plattformen.

Vad kom vi fram till?

Här är några exempel på de större, mer övergripande behoven som vi identifierade för elever och lärare. Dessa behov har i sin tur flera underliggande behov som driver vissa beteenden.

”Hur planerar jag mina studier på bästa sätt?”

”Hur studerar jag på bästa sätt?”

”Ligger jag i fas med mina kurser?”

”Hur kommunicerar jag med andra studenter på bästa sätt?”

”Hur kommunicerar jag med lärarna på bästa sätt?”

”Hur mottar jag all information som läraren delgivit?”

”Vilken är min nästa kurs – vad är nästa steg?”

De insikter som vi fått genom dessa studier omvandlade vi till en Experience Map som kommunicerar användarens resa genom systemet. Syftet med denna Experience Map var att agera ledsagare för framtagande av idéer och koncept. Med Experience Map:en som ledstjärna påbörjades arbetet med att ta fram idéer och koncept.

Koncept, manér & funktionalitet

I detta skede inleddes idéarbetet med att ta fram nya koncept på de saker som Experience Map:en pekar på. Flera olika koncept arbetades fram i syfte att snabbt pröva olika infallsvinklar. Koncepten förfinades allt eftersom vi tillsammans med kunden arbetade oss framåt. Arbetet med att samla in feedback från användarna fortsatte även under denna del, i syfte att behålla den viktiga röda tråden i arbetet.

Hur ska allt hänga ihop?

Vilka olika typer av innehåll behöver vi? Vad ska prioriteras? Hur skall navigation och struktur hänga ihop? Här lades fokus på informationsstrukturen, själva ”skelettet” av plattformen i syfte att bena ut en hierarkisk struktur.

Idégenerering

Nästa steg blev att börja titta på uppbyggnad av gränssnittet och det bästa sättet att snabbt pröva idéer tycker vi sker med papper och penna. Genom detta arbete kunde vi gemensamt pröva en stor mängd olika typer av layouter och förslag på lösningar.

Från papperskoncept till digitala layouter

De bästa koncepten omvandlades till digitala wireframes, vilka på ett mer detaljerat sätt beskriver hur tjänsten skall se ut och fungera. Genom den omfattande iterativa processen tillsammans med CK, Grade och användarna, där idéer testas och diskuteras, så växte rätt tjänst fram.

Resultatet

En modern webbtjänst som stödjer och hjälper studenter att kunna utbilda sig via distans. Tjänsten minskar den upplevda barriären mellan att läsa via distans kontra på campus. Resultatet är mer hängivna och duktiga studenter som genomför och färdigställer sina distansstudier.

kontakt-rikard

Vill du veta mer? Prata med Rikard.

Vi pratar gärna igenom dina frågor och funderingar. Tveka inte att höra av dig!

Rikard Petersson
+46 70 798 89 35
rikard@define.se